Travay nou

Yon rezo nasyonal

Nou akonpaye yon rezo ki genyen 16 lekòl preskolè, 12 lekòl fondamantal, 2 lekòl sekonde, ak 1 enstiti siperye. Ak plis pase 4,500 elèv, nou prezan nan 5 depatman: Nodwès, Nodès, Lwès, Sidès, ak Grandans. Apre sa, nou kolabore ansanm ak lòt lekòl tou, pa egzanp nan fòmasyon pwofesè yo.

“stil” nou

Akse ak kalite

 • Kominote defavorize, sitou an deyò
 • Fòmasyon pwofesè
 • Kolaborasyon ak inivesitè yo
 • Kowodinasyon ak otorite nasyonal ak lokal yo

Edikasyon entegral

 • Spò, ar, ak spirityalite
 • Fi ak gason egal ego
 • Sikològ skolè
 • Sèvis nan kominote a

Angajman kominotè

 • Asosyasyon paran
 • Aktivite ki rantre lajan
 • Pwoje devlopman lokal
 • Pwoteksyon anviwonman an

“Endikatè” ki pi enpòtan pou n konnen si n ap fè yon enpak :

KÈ KONTAN timoun yo!