Sipò w ka fè yon gwo diferans.

Kore efò nou!

Fè yon don an liy.

Si ou fè yon don atravè sit Magis Americas, ou ka dedui l nan enpò w, si ou rete Etazini.

Oubyen ou ka antre an kontak avèk nou, pou n pale de lòt opsyon pou fè yon don.

haiti@foietjoie.org